Tverrfaglig global satsning

– å tilpasse tjenester i lokal kontekst framfor å kopiere fra Vesten

Av Heidi Westborg Steel, generalsekretær HimalPartner

Vær varsom-plakat
Menneskers mentale helse knytter seg til det mest private hos oss. Det har sammenheng med vår oppvekst, kulturen vi lever i og vår tro. Kultur og tro kan både påvirke oss positivt og negativt, og vi er ikke alltid bevisste på hvordan dette skjer. Når vi skal bidra med utvikling av mental helse-tjenester globalt, må kulturgrensene ikke undervurderes. «Vær varsom»-plakaten for de gode intensjoner må ”løftes” høyt.

«Adapt, not adopt»
Våre partnere i Sør gir uttrykk for et ønske om assistanse. Utfordringen for oss er å samarbeide om tilpassede løsninger definert av dem som kjenner behovene. Ikke bare har vi vår kultur, tro og oppvekst med oss, men som fagpersoner preges vi av egne strukturer og systemer. Det å overføre dem direkte er sjelden svar på utfordringene i andre kontekster.

Uttrykket «adapt, not adopt» henspeiler derfor på at kunnskapen og de gode idéene må utnyttes, men de må tilpasses de lokale forholdene. Dette krever lydhørhet, tid og forskning.

Ikke minst er trosdimensjonen en utfordring for et område som mental helse. Psykiske lidelser blir i store deler av verden tolket som bestettelse av onde ånder. Man søker hjelp hos medisinmenn og prester. Her må vi fra «den sekulære verden» bevege oss forsiktig. Det trengs opplysning, men det trengs også ydmykhet.

Etablering av nettverk
Vi må finne noen nye nøkler. 1) Èn nøkkel er å sikre tverrfaglighet og gi opplæring til primærhelsetjenesten. 2) En annen er å gi rom for stemmene fra mennesker som kjenner utfordringene på egen kropp, enten fordi de selv har en diagnose eller er pårørende. 3) En tredje nøkkel er å samkjøre arbeidet. Verden er i ferd med for alvor å innse at utfordringene knyttet til mental helse vil få økt oppmerksomhet. Det finnes mange små, lokale aktører, og det er lett å holde kortene for seg selv. Dette var situasjonen i Nepal før National Mental Health Network – Nepal ble dannet.

Les mer:
– Internasjonalt: Movement for Global mental health. Bli medlem. www.globalmentalhealth.org
– Nepal: National Mental Health Network – Nepal. www.mhnetworknepal.org