På WHOs agenda

WHO- Verdens Helseorganisasjon- definerer mental helse som “en tilstand av velvære hvor hvert enkelt individ realiserer sitt potensial, kan håndtere vanlig motgang i livet, kan arbeide produktivt og er i stand til å bidra til sitt lokalmiljø”. WHO har vedtatt en resolusjon (2012) og en handlingsplan for mental helse (2013). I denne satsningen inkluderer WHO psykiske lidelser, nevrologiske sykdommer og rusmisbruk. Det forkortes til MNS; ”Mental, Neurological and Substance abuse”.

Visjon

  • En verden der mental helse blir verdsatt, fremmet og beskyttet.
  • En verden der psykiske lidelser blir forebygget.
  • En verden der personer som rammes av psykiske lidelser får sikret sine menneskerettigheter.
  • En verden der disse får tilgang på høy faglig behandling, tilpasset den lokale kulturen.
  • En verden der disse får tilgang på omsorgstjenester som fremmer rehabilitering.
  • En verden som sikrer så god helsetilstand for disse som overhodet mulig og gir mulighet til å få delta i samfunn og arbeidsliv uten å oppleve stigmatisering og diskriminering.

Mål

Fremme god psykisk velvære, forebygge psykiske lidelser, sikre tilgang til behandling og
omsorg, styrke rehabilitering, fremme menneskerettigheter og redusere dødelighet,
sykelighet og funksjonshemming for mennesker med psykiske lidelser.

Gjennomgående prinsipper

Universell helsedekning – Menneskerettigheter – Evidensbasert praksis
– Livsløpsperspektiv – Tverrfaglighet – Inkludere mennesker med psykiske lidelser

På den norske agendaen

Bevissthet om mental helse som en global utfordring øker i norske bistandskretser. I utenrikskomitéenskommentarer til Stortingsmelding nr. 11, Global helse (2012) ble det understreket at mental helse-problemer utgjør 13 % av den globale sykdomsbyrden og at det sannsynligvis er store mørketall. Flertallet i komitéen påpekte behovet for å løfte mental helse som et utviklingsområde. Tilsvarende er mental helse inkludert i det norske innspillet til FNs nye tusenårsmål etter 2015.

 

Les mer: