Hvorfor global mental helse?

Over 400 millioner mennesker er rammet av psykiske lidelser, hvorav 80 % bor i lav- og mellom- inntektsland. Opp mot 85 % av disse har ikke tilgang til behandling.

«Psykiske helseproblemer er utbredt. Likevel er det så vanskelig å snakke om det. Dette øker byrden for dem det gjelder. Derfor er kampen mot stigmaet rundt psykisk helse så viktig. Vi må alminneliggjøre det å ha psykiske helseproblemer. Det er utbredt og alminnelig, overalt. Takk til alle dem som bidrar i kampen mot stigmaet!» Kjell Magne Bondevik, tidligere statsminister i Norge

Mennesker med psykiske lidelser er av samfunnets mest sårbare. Det er påvist en sammenheng mellom nedsatt psykisk helse og viktige utviklingsindikatorer som utdanning, samfunnsdeltakelse og næringsutvikling. Mange opplever stigmatisering og diskriminering. I land med få behandlingstilbud, kan mennesker med psykose- og demenslidelser bli låst inne, bundet fast, satt i bur eller bli fengslet. Disse pasientene har ikke kapasitet til å fronte sin egen sak, og kommer derfor altfor ofte bakerst i køen når ressurser skal fordeles.

Likevel får ikke mental helse-aktører i utviklingsland midler til sitt arbeid. Det er ikke på agendaen hos internasjonale bistandsaktører. Et par områder har derimot fått viktig internasjonalt fokus. Det ene er traumebehandling i forbindelse med krig og konfliktsituasjoner. Det andre er psykososiale forebyggingsmetoder i hiv/aids-arbeid.

Hva er global mental helse?

De siste årene har «global mental helse» blitt en betegnelse på et verdensomspennende arbeid for en økt satsning på mental helse i alle land. Dette gjelder særlig på land som har få tilbud innen psykisk helse fra før. WHO har vedtatt en resolusjon (2012) og en handlingsplan for mental helse (2013). I denne satsningen inkluderer WHO psykiske lidelser, nevrologiske sykdommer og rusmisbruk. Det forkortes til MNS; ”Mental, Neurological and Substance abuse”.

Informative videoer

Making Mental Health a Global Development Priority – YouTube

#IAmWithYou Campaign – YouTube

Les mer

– Mental health (worldbank.org)
– WHO Special Initiative for Mental Health
– Kronikken «Ingen utvikling uten mental helse» i Bistandsaktuelt 14.02.2013
– Kommentarartikkel «Husk mental helse» i Tidsskrift for norsk legeforening 18.10.2012
– Artikkelen «Mental bistand» i psykologitidsskriftet Speilvendt 12.05.2014
– Last ned brosjyren «Varmere samfunn» om mental helse i utviklingsarbeid: