Ingen helse uten mental helse 

Mental helse er ikke en perifer bit av samfunnsutvikling og helse, det er derimot et sentralt element som påvirker alt annet.

Nedadgående spiral

WHO-rapporten fra 2010 peker på at det er en klar sammenheng mellom fattigdom og mental helse. Å ha en alvorlig psykisk lidelse i et fattig land innebærer å bli utsatt for en enorm sårbarhet. Stigmatisering gjør at mange ekskluderes fra arbeids- og boligmarkedet. Fattigdom i seg selv underbygger sårbarheten, som dermed svekker den psykiske helsen gjennom fortvilelse, motløshet, frykt for framtiden osv. Har man ikke råd til behandling, kommer man inn i en ond sirkel. Psykiske symptomer bidrar til å svekke arbeidsevnen, og mangel på inntekt skaper større fattigdom. Slik fortsetter det i en nedadgående spiral.

 

Skjermbilde 2015-01-28 kl. 11.15.14

Følger av svekket psykisk lidelse på individ- og samfunnsnivå.

• Depresjon har en negativ effekt på forløpet av en rekke somatiske sykdommer, som for eksempel ved hiv/aids.

• De som rammes av alvorlige psykiske lidelser, opplever diskriminering, direkte brudd på menneskerettighetene og tidlig død.

• Psykisk syke får ofte ikke fullført skolegang, tatt høyere utdanning og stiller dermed langt bak i rekken for å få jobb.

• Mennesker med psykiske lidelser blir ofte ikke inkludert i prosjekter for samfunnsutvikling.

• På grunn av stigmatisering blir mange ekskludert fra inntektsbringende aktiviteter.

• Ved fysisk sykdom er det mindre sannsynlig at folk med psykiske lidelser får behandling enn pasienter som ikke har psykiske lidelser, for eksempel ved hjerte- og karsykdommer.

• Omtrent en million mennesker begår selvmord hvert år, mange av disse er i arbeidsdyktig alder.

• Stigma oppleves i alle lag av befolkningen.

Les mer: 

– The Lancet Series on Global Mental Health 2007 and 2011.

– Forut sitt program ”Rus som utviklingshinder”: www.add-resources.org

 

 

En lønnsom investering

Globalt syndrom

World Economic Forum bidrar med nye perspektiver når de hevder at mangel på psykisk velvære er et globalt syndrom i det 21. århundre. De sier det er et resultat av verdens økonomiske systemer, vår livsstil og hvordan utviklingstrender har utviklet seg over tid. Kostnadene knyttet til mangel på psykisk velvære er store for myndighetene og privat sektor. For eksempel utgjør kostnadene forbundet med
psykiske lidelser og ikke-smittsomme sykdommer 5 % av verdens
årlige BNP. Dette knytter seg hovedsakelig til manglende evne til å arbeide på grunn av dårlig helse.

«Kostnadene forbundet med psykiske lidelser og ikke-smittsomme
sykdommer utgjør 5 % av verdens årlige BNP»

World Economic Forum

Mental velvære bygger derimot opp under en persons evne til å bidra effektivt og produktivt til samfunnet, samt opplevelse av personlig livskvalitet.

Undervurdert

Denne «usynlige» epidemien er en undervurdert årsak til fattigdom og hindrer økonomisk utvikling i mange land. Mangel på psykisk velvære er ikke et problem for helsesektoren alene. Det er behov for en tverrfaglig offentlig-privat tilnærming for effektivt å kunne svare på denne utfordringen.

«Denne usynlige epidemien er en undervurdert årsak til fattigdom
og hindrer økonomisk utvikling i mange land.»

World Economic Forum

Når verden beveger seg mot en ny agenda etter tusenårsmålene,
vil helse og trivsel for folk i økende grad være et felles ansvar for regjeringer og alle andre samarbeidspartnere.

Les mer:

– World Economic Forum, Global Agenda Council on
Well being and Mental health www.weforum.org

– Investing in mental health. Evidence for action (2013). WHO