Global mental helse i norsk politikk

Bevissthet om mental helse som en global utfordring øker i norske bistandskretser. I utenrikskomitéens kommentarer til Stortingsmelding nr. 11, Global helse (2012) ble det understreket at mental helse-problemer utgjør 13 % av den globale sykdomsbyrden og at det sannsynligvis er store mørketall. Flertallet i komitéen påpekte behovet for å løfte mental helse som et utviklingsområde.

FNs utviklingsmål

Fra 2015 ble mental helse inkludert i FNs utviklingsmål. Mental helse er plassert under mål 3 «God helse». Det er omtalt sammen med ikke-smittsomme sykdommer i delmål 3.4. Delmålet lyder «fremme mental helse og livskvalitet».

WHO Resolusjon og Handlingsplan

Verdens Helseorganisasjon (WHO) definerer mental helse som “en tilstand av velvære hvor hvert enkelt individ realiserer sitt potensial, kan håndtere vanlig motgang i livet, kan arbeide produktivt og er i stand til å bidra til sitt lokalmiljø”. WHO har vedtatt en resolusjon (2012) og en handlingsplan for mental helse. I denne satsningen inkluderer WHO psykiske lidelser, nevrologiske sykdommer og rusmisbruk. Det forkortes til MNS; ”Mental, Neurological and Substance abuse”.

Visjon

  • En verden der mental helse blir verdsatt, fremmet og beskyttet.
  • En verden der psykiske lidelser blir forebygget.
  • En verden der personer som rammes av psykiske lidelser får sikret sine menneskerettigheter.
  • En verden der disse får tilgang på høy faglig behandling, tilpasset den lokale kulturen.
  • En verden der disse får tilgang på omsorgstjenester som fremmer rehabilitering.
  • En verden som sikrer så god helsetilstand for disse som overhodet mulig og gir mulighet til å få delta i samfunn og arbeidsliv uten å oppleve stigmatisering og diskriminering.

Mål

Fremme god psykisk velvære, forebygge psykiske lidelser, sikre tilgang til behandling og omsorg, styrke rehabilitering, fremme menneskerettigheter og redusere dødelighet, sykelighet og funksjonshemming for mennesker med psykiske lidelser.

Gjennomgående prinsipper

Universell helsedekning – Menneskerettigheter – Evidensbasert praksis – Livsløpsperspektiv – Tverrfaglighet – Inkludere mennesker med psykiske lidelser

 

Konklusjonen er at dokumentene og de gode intensjoner ligger der. Nå gjelder det å følge opp med handling!

 

Les mer

Les mer om global mental helse i heftet «Varmere samfunn».
Les mer på WHO sin nettside for mental helse.