IMG_0746

Han er gal – Hun er jo helt ubrukelig – Han er farlig – Er hun besatt? – Det er noe i den familien der… – Han er så lat – Nå må hun skjerpe seg!

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Av Atlas-alliansen

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) trådte i kraft i 2008. Konvensjonen omfatter mennesker som har langvarig fysisk, mental, intellektuell eller sensorisk funksjonsnedsettelse som, i samspill med ulike barrierer, kan hindre dem i å delta fullt ut i samfunnet på lik linje med andre. Målet er å fjerne barrierene i samfunnet som hindrer full deltakelse.

Konvensjonen bruker begrepet mental funksjonsnedsettelse og er tydelig på at samfunnet rundt må legge til rette for at også mennesker med mentale funksjonsnedsettelser skal få innfridd sine rettigheter.

Konvensjonen er blant annet tydelig på retten til å ta beslutninger selv. Tvang og overformynderi er ikke alternativer i tråd med konvensjonen. For å få til dette må man imidlertid satse på omfattende systemutvikling som bygger på samarbeid, tillit og støtte, blant annet i arbeid med psykisk helse.

Lokale løsninger må benyttes. Lokalbasert rehabilitering (Community Based Rehabilitation, CBR) er en helhetlig strategi for å sikre rettigheter og tilgang til tjenester for mennesker som faller utenfor av ulike årsaker. CBR er derfor et godt redskap for implementering av konvensjonen i land hvor helsevesenet ikke har ressurser eller kompetanse til å nå ut til alle med gode tilbud.

Les mer

Les mer om global mental helse i heftet «Varmere samfunn»

Besøk Atlas-alliansens hjemmeside.